Osterreichischer Kreuzzug

Name Description Logo
Osterreichischer Kreuzzug ---
Founded Members Levels Average level
2022-12-02 10 1102 110
Members
Rank Name Level Vocation Joined
Kreuzritter Reka Czlowieka Charytatywnego
(Ripper aus Stettin)
179 Royal Paladin 2022-12-25
Kreuzritter Reka Czlowieka Charakternego
(Todesurteil)
171 Master Sorcerer 2022-12-02
Kreuzritter Reka Czlowieka Cholerycznego
(Adrians Bruder)
137 Elite Knight 2022-12-02
Kreuzritter Reka Czlowieka Chrzestnego 134 Paladin 2023-10-20
Kreuzritter Muradin
(Osterreichischer Spion)
131 Elite Knight 2022-12-15
Kreuzritter Reka Czlowieka Chwalebnego
(Todesurteil)
128 Elder Druid 2023-04-04
Kreuzritter Legendary Achilles
(Totenkopf)
102 Elite Knight 2023-01-29
Kreuzritter Xardas Necromancer 61 Master Sorcerer 2023-11-19
Kreuzritter Maciej Oro 59 Elite Knight 2023-11-19